Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0506

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0506:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ទ័ពមាន050605
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ ប្រាំបីមុម050603
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ មនោរម្យ050602
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ យាអង្គ050607
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ រុងរឿង050604
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ វាលពន់050606
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ស្ពឺឃុំ អមលាំង050601

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។