Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0506

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0506:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ អមលាំង 050601
ឃុំ មនោរម្យ 050602
ឃុំ ប្រាំបីមុម 050603
ឃុំ រុងរឿង 050604
ឃុំ ទ័ពមាន 050605
ឃុំ វាលពន់ 050606
ឃុំ យាអង្គ 050607