Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0305

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0305:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ​ អំពិល 030501
ឃុំ​ ហាន់ជ័យ 030502
ឃុំ​ កៀនជ្រៃ 030503
ឃុំ​ គគរ 030504
ឃុំ​ កោះមិត្ត 030505
ឃុំ​ កោះរកា 030506
ឃុំកោះសំរោង 030507
ឃុំ កោះទន្ទឺម 030508
ឃុំ ក្រលា 030509
ឃុំ អូរស្វាយ 030510
ឃុំ រអាង 030511
ឃុំ រំចេក 030512
ឃុំ ស្រក 030513
ឃុំ ទ្រាន 030514
ឃុំ វិហារធំ 030515