Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0305

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0305:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ កោះទន្ទឺម030508
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ក្រលា030509
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ទ្រាន030514
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រអាង030511
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ រំចេក030512
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ វិហារធំ030515
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ ស្រក030513
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ អូរស្វាយ030510
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំកោះសំរោង030507
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កៀនជ្រៃ030503
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កោះមិត្ត030505
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ កោះរកា030506
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ គគរ030504
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ ហាន់ជ័យ030502
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត កំពង់ចាមឃុំ​ អំពិល030501

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។