Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0212

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0212:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ គាស់ក្រឡ021202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឆ្នាល់មាន់021206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ជិបតី021201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ដូនបា021205
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ហប់021203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ​ ព្រះផុស021204

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។