Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0212

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0212:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ជិបតី 021201
ឃុំ គាស់ក្រឡ 021202
ឃុំ ហប់ 021203
ឃុំ​ ព្រះផុស 021204
ឃុំ ដូនបា 021205
ឃុំ ឆ្នាល់មាន់ 021206