Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0201

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0201:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់020100
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កន្ទឺ១020101
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ កន្ទឺ២020102
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ចែងមានជ័យ020105
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ឈើទាល020104
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ តាគ្រាម020108
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ បាយដំរាំ020103
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ភ្នំសំពៅ020106
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បាត់ដំបងឃុំ ស្នឹង020107

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។