Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0201

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0201:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ការិ ប្រៃសណីយ៍ស្រុកបាណន់ 020100
ឃុំ កន្ទឺ១ 020101
ឃុំ កន្ទឺ២ 020102
ឃុំ បាយដំរាំ 020103
ឃុំ ឈើទាល 020104
ឃុំ ចែងមានជ័យ 020105
ឃុំ ភ្នំសំពៅ 020106
ឃុំ ស្នឹង 020107
ឃុំ តាគ្រាម 020108