Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0102

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0102:

តម្រៀបតាម៖
ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ឃុំ ណាំតៅ 010201
ឃុំ ប៉ោយចារ 010202
ឃុំ ពន្លៃ 010203
ឃុំ ស្ពានស្រែង 010204
ឃុំ ស្រះជីក 010205
ឃុំ ភ្នំដី 010206