Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0102

បញ្ជីលេខកូដប្រៃសណីយ៍ចាប់ផ្តើមដោយលេខ 0102:

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ណាំតៅ010201
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ប៉ោយចារ010202
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ពន្លៃ010203
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ភ្នំដី010206
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្ពានស្រែង010204
ប្រទេសកម្ពុជាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យឃុំ ស្រះជីក010205

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។