Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ទួលគោគ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ទួលគោគ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ១ 120404
សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ២ 120405
សង្កាត់ ទឹកល្អក់ទី ៣ 120406
សង្កាត់ បឹងកក់ទី ១ 120407
សង្កាត់ បឹងកក់ទី ២ 120408
សង្កាត់ បឹងសាឡាង 120410
សង្កាត់ ផ្សារដើមគរ 120409
សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ១ 120401
សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ២ 120402
សង្កាត់ ផ្សារដេប៉ូទី ៣ 120403

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ទួលគោគ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា