Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខណ្ឌ ដូនពេញ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ខណ្ឌ ដូនពេញ

តម្រៀបតាម៖
សង្កាត់ ចតុមុខ 120207
សង្កាត់ ជ័យជំនះ 120208
សង្កាត់ បឹងរាំង 120204
សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ១ 120205
សង្កាត់ ផ្សារកណ្ដាល ២ 120206
សង្កាត់ ផ្សារចាស់ 120209
សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ១ 120201
សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ២ 120202
សង្កាត់ ផ្សារថ្មីទី ៣ 120203
សង្កាត់ វត្តភ្នំ 120211
សង្កាត់ ស្រះចក 120210

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ខណ្ឌ ដូនពេញ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា