Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទំនប់ដាច់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទំនប់ដាច់

ឃុំ ទំនប់ដាច់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖