Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផ្អាវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផ្អាវ

ឃុំ ផ្អាវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖