Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រសាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រសាំង

ឃុំ ក្រសាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖