Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចុងកាល់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចុងកាល់

ឃុំ ចុងកាល់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖