Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ប៊ូស្រា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ប៊ូស្រា

ឃុំ ប៊ូស្រា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖