Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ វឌ្ឈនះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ វឌ្ឈនះ

ឃុំ វឌ្ឈនះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖