Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ ស្រែជិះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ ស្រែជិះ

​ឃុំ ស្រែជិះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖