Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ សណ្ដាន់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ សណ្ដាន់

​ឃុំ សណ្ដាន់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖