Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ អូរគ្រៀង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ អូរគ្រៀង

​ឃុំ អូរគ្រៀង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖