Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ ក្បាលដំរី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ ក្បាលដំរី

​ឃុំ ក្បាលដំរី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖