Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

​ឃុំ កោះខ្ងែរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ​ឃុំ កោះខ្ងែរ

​ឃុំ កោះខ្ងែរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖