Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ថ្មី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ថ្មី

ឃុំ ថ្មី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖