Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គោលាប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គោលាប់

ឃុំ គោលាប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖