Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទឹកវិល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទឹកវិល

ឃុំ ទឹកវិល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖