Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រើយស្លា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រើយស្លា

ឃុំ ត្រើយស្លា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖