Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ

ឃុំ ក្រាំងយ៉ូវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖