Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកតាទែន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកតាទែន

ឃុំ ព្រែកតាទែន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖