Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភ្នំបាត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភ្នំបាត

ឃុំ ភ្នំបាត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖