Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ឈ្លាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ឈ្លាំង

ឃុំ ឈ្លាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖