Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយអំពារ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយអំពារ

ឃុំ ស្វាយអំពារ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖