Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ

ឃុំ ព្រែកអញ្ញាញ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖