Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកក្មេង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកក្មេង

ឃុំ ព្រែកក្មេង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖