Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោរះ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោរះ

ឃុំ កោរះ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖