Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពាមរាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពាមរាំង

ឃុំ ពាមរាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖