Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កំពង់ភ្នំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កំពង់ភ្នំ

ឃុំ កំពង់ភ្នំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖