Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំរោងធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំរោងធំ

ឃុំ សំរោងធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖