Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភូមិធំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភូមិធំ

ឃុំ ភូមិធំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖