Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គគីរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គគីរ

ឃុំ គគីរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖