Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដីឥដ្ឋ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដីឥដ្ឋ

ឃុំ ដីឥដ្ឋ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖