Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្ទាយដែក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្ទាយដែក

ឃុំ បន្ទាយដែក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖