Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយរមៀត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយរមៀត

ឃុំ ស្វាយរមៀត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖