Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះប្រសប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះប្រសប់

ឃុំ ព្រះប្រសប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖