Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកលួង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកលួង

ឃុំ ព្រែកលួង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖