Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ កោះចូរ៉ាម

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ កោះចូរ៉ាម

ឃុំ កោះចូរ៉ាម មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖