Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រែកថ្មី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រែកថ្មី

ឃុំ ព្រែកថ្មី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖