Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពោធិ៍បាន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពោធិ៍បាន

ឃុំ ពោធិ៍បាន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖