Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជ្រោយតាកែវ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជ្រោយតាកែវ

ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ដែលនៅជិតបំផុតនៅ ឃុំ ជ្រោយតាកែវ

ឃុំ ជ្រោយតាកែវ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖