Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ រលាំងកែន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ រលាំងកែន

ឃុំ រលាំងកែន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖