Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះពុទ្ធ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះពុទ្ធ

ឃុំ ព្រះពុទ្ធ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖