Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គោកត្រប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គោកត្រប់

ឃុំ គោកត្រប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖