Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ជើងកើប

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ជើងកើប

ឃុំ ជើងកើប មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖