Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បឹងខ្យាង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បឹងខ្យាង

ឃុំ បឹងខ្យាង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖