Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ពើក

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ពើក

ឃុំ ពើក មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖